Obchodné podmienky pre záujmovú činnosť, kemp, kurz - Sourire

ďalej „obchodné podmienky“

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb (ďalej len poskytovateľa) a účastníka poskytovanej služby – rodiča, zákonného zástupcu, alebo konkrétnej zúčastnenej osoby, v závislosti od poskytovanej služby (ďalej len klient). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok II.
Identifikačné údaje poskytovateľa

Robert Kmeťo – SOURIRE Sibírska 1604/59 831 02 Bratislava-Nové Mesto IČO: 47477580 Číslo živnostenského registra: 110-228229

Článok III.
Poskytované služby

Organizácia krúžkov, letných kempov a vzdelávacích kurzov pre deti a mládež zameraných na pohybové a kreatívne aktivity.

Článok IV.
Vznik zmluvného vzťahu

– vyjadrenie záujmu klienta Na základe prejavenia záujmu klienta (osobne, e-mailom, vyplnením papierovej prihlášky, prihlásením cez prihlasovací formulár na www.sourire.sk po výbere záujmovej činnosti) poskytovateľ oznámi klientovi podmienky poskytnutia požadovanej služby. Takisto platobné podmienky, podmienky účasti, zdravotné požiadavky, rozsah poskytovaných služieb, termíny a ďalšie súvisiace okolnosti. Klient vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami služby poskytovateľa písomnou prihláškou. Túto písomnú prihlášku odovzdá triednemu učiteľovi, alebo poverenej osobe Sourire v miestnej škole (platí pre krúžky a kurzy na školách). Za písomnú prihlášku sa považuje i prihlásenie klienta prihlásením cez prihlasovací formulár na www.sourire.sk.
– vznik zmluvného vzťahu Zmluvný vzťah vzniká odovzdaním písomnej prihlášky poskytovateľovi. Klient sa odovzdaním prihlášky zaväzuje akceptovať tieto obchodné podmienky. Zmluvný vzťah vzniká i registráciou (prihlásením) cez prihlasovací formulár na www.sourire.sk. V prípade športových aktivít odoslaním a uhradením poplatku za službu klient súhlasí, že sa bude jeho dieťa, alebo sám účastník zúčastňovať aktivity pri ktorej je riziko zranenia. Poskytovateľ priamo zodpovedá len za zranenia, ktoré sú spôsobené nedbanlivosťou trénera, školiteľa, prípadne inej zodpovednej osoby.

Článok V.
Spôsob úhrady

Poskytovateľ oznámi záujemcovi spôsob úhrady za poskytovanú službu. Úhrada musí byť uskutočnená do začiatku 2. krúžku (resp. kurzu), v prípade letného kempu jednorázovo a to nasledovným spôsobom:
– mesačne, prevodom na účet. Poskytovateľ klientovi oznámi čiastku, variabilný symbol a číslo účtu. Za letný kemp je úhrada jednorazová.
– v prípade požiadavky klienta, napríklad, že za klienta platí za poskytovanú službu tretia strana (zamestnávateľ klienta, a pod.), je pre klienta vystavená faktúra na základe poskytnutých údajov o platcovi. Tieto údaje klient dodá poskytovateľovi služby. Faktúra je vystavená so 7 dennou splatnosťou.

Článok VI.
Prekážky na strane klienta

V prípade nemožnosti klienta sa zúčastniť aktivity (krúžku, kurzu), na ktorý je prihlásený, oznámi klient poskytovateľovi tejto aktivity túto skutočnosť písomnou formou. Za túto písomnú formu je možné považovať i doručený e-mail alebo SMS. Poskytovateľ o prijatí tohto oznámenia upovedomí klienta. Zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom končí dňom odoslania potvrdenia o prijatí oznámenia, najneskôr však tretí pracovný deň po preukázateľnom doručení oznámenia klienta poskytovateľovi. Ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu je vypočítané storno z ceny, ktorú klient za službu zaplatil, postupom podľa článku VIII. obchodných podmienok. V tomto storne sú zohľadnené hlavne fixné náklady aktivity a absolvované hodiny. V prípade neúčasti klienta na niektorých lekciách danej aktivity nevzniká nárok klienta na vrátenie zaplatenej ceny ani jej časti. Nárok klienta vzniká iba v prípade ukončenia zmluvného vzťahu, ktorý je popísaný vyššie.

Článok VII.
Prekážky na strane poskytovateľa

Poskytovateľ môže v prípade konkrétnej aktivity stanoviť minimálny počet účastníkov. Pokiaľ počet účastníkov nedosiahne túto hranicu, je poskytovateľ oprávnený aktivitu zrušiť a to najneskôr po treťom stretnutí. Zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom tak končí dňom zrušenia aktivity.
Poskytovateľ môže zrušiť aktivitu i z iných objektívnych dôvodov. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje klienta. V prípade, že vedúci aktivity nebude môcť počas priebehu aktivitu ďalej uskutočňovať a nie je možné za neho zabezpečiť plnohodnotnú náhradu, môže poskytovateľ zrušiť aktivitu. V týchto prípadoch bude klientovi vrátená pomerná časť zaplatenej ceny, ktorá sa vypočíta ako podiel uskutočnených aktivít a aktivít, ktoré do ukončenia aktivity zostávajú.

Článok VIII.
Storno podmienky poskytovaných služieb

Pri stanovení storno poplatkov sa prihliada hlavne k počtu uskutočnených stretnutí aktivity a k fixným nákladom tejto aktivity. Tieto storno podmienky platia pre všetky služby poskytované podľa týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ môže v prípade konkrétnej aktivity stanoviť storno podmienky odlišne. Ak nie sú stanovené storno podmienky ináč, náleží klientovi pomerná časť z 50% klientom uhradenej ceny aktivity. Táto pomerná časť sa vypočíta ako pomer medzi uskutočnenými aktivitami a aktivitami, ktoré zostávajú do ukončenia aktivity.

Článok IX.
Dodanie služby

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať dohodnutú službu v kvalite a rozsahu, ktorú uviedol v podmienkach poskytnutia služby (propozície, leták, školský vzdelávací program, projekt, apod.). S týmito podmienkami bol klient oboznámený pred vznikom zmluvného vzťahu a podaním prihlášky podľa bodu IV. ich vzal na vedomie. Poskytovateľ má ďalej stanovený prevádzkový poriadok a ďalšie podmienky účasti klienta na aktivite, ktoré sú dostupné na internetových stránkach poskytovateľa a na ktoré je týmto klient výslovne upozornený. V prípade porušovania týchto podmienok zo strany klienta, môže poskytovateľ ukončiť zmluvný vzťah i priebehu konania aktivity. V tomto prípade klientovi nenáleží žiadna finančná náhrada.

Článok X.
Vrátenie peňazí

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu vráti poskytovateľ klientovi cenu, ktorú klient za službu zaplatil, zníženú o storno poplatky vypočítané podľa článku VIII. týchto obchodných podmienok. Vrátenie uskutoční poskytovateľ na účet klienta na základe písomnej žiadosti klienta o vrátenie poplatku. Žiadosť by mala hlavne obsahovať meno a priezvisko klienta, dôvod pre ukončenie zmluvného vzťahu, číslo účtu, na ktorý má byť poplatok alebo jeho časť vrátená. V prípade, že za klienta platí poskytovanú službu tretia strana je vrátenie uskutočnené vždy v prospech tejto tretej strany a to buď formou dobropisu k vystavenej faktúre, alebo priamo vrátením na účet platcu (v prípade, že nebola faktúra na službu vystavená a platca previedol platbu priamo na účet).

Článok XI.
Vyššia moc

V prípade zásahu vyššej moci nemá poskytovateľ voči klientovi žiadne povinnosti ani záväzky. V prípade ukončenia aktivity predčasne nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej ceny za aktivitu. Za vyššiu moc sa považujú vojny, občianske nepokoje, vyhlásenie výnimočného stavu, živelné katastrofy a podobné situácie. Za vyššiu moc sa ďalej považuje i obmedzenie činnosti poskytovateľa dané zmenou legislatívy alebo zánik poskytovateľa rozhodnutím jeho zriaďovateľa, pokiaľ ten nestanoví iný spôsob vysporiadania záväzkov poskytovateľa.

Článok XII.
Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetky služby poskytované poskytovateľom podľa týchto podmienok. Zmenu týchto obchodných podmienok je možné uskutočniť len písomnou formou a nevzťahuje sa na už uzavreté zmluvné vzťahy, ak nie je oboma stranami dohodnuté inak.
Tieto podmienky sú platné od 1.4. 2016

V Bratislave dňa 1.4.2016